Identifikacija

Poreski identifikacioni broj (PIB) 100967077
Matični broj 06791450
Šifra delatnosti 2511
Broj tekućeg računa 205-1184-28
Naziv banke gde se vodi tekući račun Komercijalna banka
Pun naziv firme "GrappS" a.d. za proizvodnju, promet i usluge
Adresa i sedište firme Nušićeva 8, 11000 Smederevo, SRBIJA
Broj telefona +381(26)4627-708
Broj faksa: +381(26)4627-709
E-mail office@grapps.net